„Bywają straty będące nieocenioną korzyścią sięgającą w przyszłość”
M. Maeterlinck

O Fundacji

Misja
Statut
Zarząd
Kontakt

Naszym celem jest wsparcie oraz udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej wszystkim osobom, które doświadczają lub doświadczyły rozstania.

 

Oferujemy Ci swoje wsparcie jeśli:

– myślisz o rozstaniu,

– podjęłaś/podjąłeś decyzję o rozstaniu i potrzebujesz pomocy w odbudowie swojego życia,

– musisz sobie poradzić z decyzją partnera/partnerki o rozstaniu,

– doświadczasz w związku przemocy (fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej) i jest to przyczyną Twoich myśli o rozstaniu,

– jesteś w związku z osobą uzależnioną i jest to przyczyną Twoich myśli o rozstaniu,

– jesteś osobą dorosłą, która doświadczyła w dzieciństwie rozstania rodziców,

– na skutek rozstania straciłeś kontakt ze swoim dzieckiem i chcesz go odzyskać.

Gorąco wspieramy wszystkie rodziny i związki!

Często jednak, bez względu na to, jak bardzo chcemy utrzymać naszą rodzinę w całości, nie jest to możliwe. Zdarza się, że rozstanie jest jedynym sposobem na odzyskanie szczęścia i sensu życia. Zdarza się, że rozstanie ratuje nam życie. Jednak, aby tak było, trzeba tą zmianę w życiu przeprowadzić w sposób świadomy i przemyślany. Z pełną akceptacją wszystkich konsekwencji, które za sobą pociąga. I odpowiedzialnością za nie. Wiedza i świadomość przyczyniają się do minimalizacji negatywnych skutków rozstania oraz mogą pomóc w utrzymaniu poprawnych relacji pomiędzy członkami rodziny w przyszłości. Dlatego chcemy zwiększać świadomość społeczną na temat konsekwencji rozstania. Dzięki temu, wszystkie osoby które podejmują decyzję o tak ważnym kroku, mogą się lepiej przygotować na to co dalej czeka ich, oraz ich najbliższych.

Chcemy wspierać osoby doświadczające przemocy lub będące w związku z osobą uzależnioną w podjęciu indywidualnej i najlepszej dla nich decyzji na temat przyszłego kształtu ich rodziny. Wierzymy, że każda sytuacja jest inna i każda rodzina wymaga indywidualnego podejścia i rozwiązania.

Strach przed zmianą jest bardzo naturalny. Szczególnie taką zmiana, jaką jest rozstanie.

Rozstanie zmienia wszystko: nasze codzienne życie, kształt naszej rodziny, grono naszych przyjaciół i bliskich, często również życie zawodowe. Zmienia życie naszych dzieci. Zmienia nas samych. Rozstanie jest początkiem nowej drogi. Żeby na nią wejść potrzeba dużo siły i odwagi. Jeszcze więcej, żeby na niej wytrwać. Łatwo się na niej zagubić, zawrócić, zakręcić. Stracić z oczu cel i to co najważniejsze. Łatwo na tej drodze zranić bliskie nam osoby. Rozstanie przynosi ból i smutek, strach, gniew i wiele innych trudnych emocji i stanów. Nierzadko jest również źródłem ulgi i radości. Poczucia uwolnienia. Jest również szansą, okazją do tego, żeby na nowo odnaleźć siebie. Poczuć, co teraz, w nowej sytuacji jest cenne, ważne i co ma sens.

W konsekwencji pozwala zbudować siebie Od Nowa.

Pamiętaj, że rozstanie jest początkiem nowej drogi, a tylko od Ciebie zależy jaka ona będzie. Dobrze na tej drodze mieć przewodnika. Kogoś kto pomoże trzeźwym spojrzeniem i dystansem. Wysłucha, doradzi, wesprze, będzie.

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy po aby pomóc Ci w przeprowadzeniu ważnej zmiany Twojego życia. Rozstania.

Statut Fundacji

„Od Nowa – Centrum Wsparcia w Sytuacji Rozstania”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 .

Fundacja „Od Nowa – Centrum Wsparcia w Sytuacji Rozstania” zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Zuzannę Ziajko zwaną dalej „Fundatorką”, aktem notarialnym 31 maja 2017 roku.

Organem Fundacji „Od Nowa – Centrum Wsparcia w Sytuacji Rozstania” jest Zarząd Fundacji.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2. Fundacja ma osobowość prawną.

3. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

6. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

7. Działalność Fundacji ma charakter apolityczny i nie jest związana z jakimkolwiek wyznaniem.

§3

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, ale prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§4

1. Fundacja posługuje się znakiem wyróżniającym ją spośród innych organizacji, a nazwa i znak Fundacji podlegają ochronie prawnej.

2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.

§5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Ustanawianie wyróżnień i odznaczeń wymienionych w punkcie 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu.

Rozdział II Cel i formy działania

§6

Odbiorcami działań Fundacji są

1. małżeństwa oraz pary pozostające w związku partnerskim, które planują lub są w trakcie rozwodu / rozstania, a także ich dzieci i rodziny:

a) Kobiety i mężczyźni przeżywający rozstanie na skutek decyzji męża / żony, partnera/partnerki.

b) Kobiety i mężczyźni, którzy samodzielnie podjęli decyzję o rozstaniu ze współmałżonkiem lub partnerem.

c) Osoby, które doświadczają dyskomfortu w aktualnym związku i rozważają decyzję o rozstaniu.

d) Osoby, które doświadczają w związku przemocy (przemoc psychiczna, fizyczna i ekonomiczna) lub współuzależnienia (substancje psychoaktywne i uzależnienia behawioralne).

e) Dzieci i młodzież przeżywający rozstanie rodziców i doświadczający w związku z tym kłopotów emocjonalnych i rozwojowych.

f) Dorosłe dzieci rozwiedzionych i/lub samotnych rodziców.

g) Dorosłe dzieci, które w dzieciństwie doświadczyły separacji od rodzica.

h) Rodzicie doświadczający braku kontaktu z dzieckiem.

i) Rodzice pozostający w konflikcie na tle opieki nad dziećmi po rozstaniu.

j) Rodzice w sytuacji porwania rodzicielskiego.

2. Placówki szkolne i przedszkolne oraz ich pracownicy. Wszystkie placówki oświatowe wspierające rozwój dzieci oraz ich pracownicy (np. poradnie pedagogiczno-psychologiczne).

3. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości (np. sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, adwokaci, radcy prawni, biegli psycholodzy, pedagodzy oraz psychiatrzy) i służb mundurowych.

4. Pracownicy systemu wsparcia społecznego (np. pracownicy socjalni, asystenci rodziny).

5. Profesjonaliści pracujący z rodziną (psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, psychoterapeuci itd.).

§7

Cele Fundacji:

a) Udzielanie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz wsparcia pracownika socjalnego osobom doświadczającym rozwodu / rozstania oraz ich dzieciom. Poradnictwo będzie udzielane bezpośrednio oraz pośrednio, drogą telefoniczną i mailową.

b) Prowadzenie psychoterapii krótko i długoterminowej indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej.

c) Działania promocyjne zwiększające świadomość w zakresie psycho-społecznych następstw rozwodu / rozstania dla partnerów jak i ich dzieci.

d) Organizacja wsparcia dla kobiet i mężczyzn, którzy dokonują decyzji o rozwodzie/ rozstaniu na skutek doświadczania przemocy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej. Wsparcie będzie udzielane bezpośrednio oraz pośrednio, drogą telefoniczną i mailową.

e) Warsztaty wsparciowe dla kobiet / mężczyzn w powrocie na rynek pracy w celu osiągnięcia niezależności ekonomicznej.

f) Szkolenia dla pracowników placówek oświatowych, pracowników wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych oraz wszelkich profesjonalistów udzielających wsparcia rodzinie w sytuacji rozstania i w zakresie sytuacji dzieci w rozstaniu.

g) Wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne i prawne dla rodziców i dzieci doświadczających porwania rodzicielskiego.

h) Przeprowadzanie postępowań mediacyjnych.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących zakresach wskazanych w art. 4 ust. 1 p. 1-33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

b) Ochrona i promocja zdrowia.

c) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

d) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

e) Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

§9

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi organizacjami, instytucjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Dla realizacji swoich celów Fundacja może też wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Fundacja może realizować cele statutowe też poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających Fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł (pięćset złotych), wymienionej w Akcie Fundacyjnym oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów;

d) dotacji osób prawnych;

c) dochodów z darów i zbiórek publicznych;

d) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych w toku działalności; e) odsetek od depozytów bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§12

1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać wykorzystane na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców. Zarząd Fundacji może nie przyjąć woli ofiarodawcy, a w takiej sytuacji Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.

2. Jeśli ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania, przekazane środki mogą być przeznaczone na zaspokojenie każdego z celów statutowych Fundacji.

3. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§13

Fundacja nie ma prawa udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań (za wyjątkiem wypłaty zaliczek związanych z prowadzonymi działaniami na rzecz Fundacji) majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”.

Rozdział IV Organy Fundacji

§14

1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków w tym z Prezesa Zarządu.

3. Fundator może być członkiem Zarządu i pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

§15

1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

2. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata.

§16

1. Członków zarządu w pierwszej kadencji powołuje Fundator.

2. Fundator Fundacji „Od Nowa – Centrum Wsparcia w Sytuacji Rozstania” wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub pozostałych członków Zarządu;

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) śmierci członka zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Prezesa Zarządu przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

5. Członkowie Zarządu są powoływani na drodze nominacji oraz głosowania członków aktualnego Zarządu.

§17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji w tym planów finansowych;

b) uchwalanie regulaminów;

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, a także dla osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, dotacji i subwencji;

f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna Fundacją oraz likwidacji Fundacji;

g) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§18

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

2. Dopuszcza się głosowanie na piśmie (obiegowo)w Zarządzie Fundacji przy czym wówczas konieczne jest oddanie głosów przez wszystkich członków Zarządu.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu.

3. Likwidację Fundacji może przeprowadzić ostatni Zarząd Fundacji.

§20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§21

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

post image
Zuza Ziajko
Założycielka i Prezeska Zarządu

Córka rozwiedzionych rodziców. „Rozstana” mama Gutka i Jagny. Od 14 lat związana z polskim i międzynarodowym sektorem pozarządowym. Wspierała poszukiwania osób zaginionych (Fundacja ITAKA), działała na rzecz dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych (Center for Access to Football in Europe) oraz organizowała wydarzenia w pełni dostępne dla społeczności osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji). Uczy języka polskiego mieszkających w Polsce obcokrajowców. Od 2014 roku w ramach programu E(x)plory, działa na rzecz wybitnie zdolnej młodzieży. Pełni funkcję Vice Presidenta organizacji Milset Europe – International Movement for Leisure Activities in Science and Technology. Uwielbia być w podróży, biegać i czytać.

Wierzy w siłę odwagi i konsekwencji.

W Fundacji jest odpowiedzialna za realizację misji oraz pełni funkcję koordynatora projektów i działań pomocowych.

Kontakt: z.ziajko@rozstanie.org.pl

Fot. Weronika Łucjan-Grabowska

post image
Aleksandra Andruszczak-Zin
Wiceprezeska Zarządu

Psychoterapeutka i psycholog, ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Terapii Gestalt, a także liczne szkolenia z zakresu psychoterapii rodziny, dzieci i młodzieży prowadzone przez międzynarodowe autorytety. Doświadczenie zawodowe zdobywała w bardzo wielu miejscach m.in. szpitalach psychiatrycznych, organizacjach pozarządowych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Uczy przyszłe opiekunki w żłobku psychologii rozwojowej człowieka, prowadzi autorskie warsztaty „Wykopaliska” dotyczące przekazu transgeneracyjnego, a także wykłady skierowane do pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, prokuratorzy) dotyczące psychologii zeznań świadków, w tym dzieci.

Od 2007 r. towarzyszy ludziom w zmaganiu się z sytuacjami, które przynoszą im cierpienie (np. rozstanie, żałoba, zaginięcie, samobójstwo) lub trudności w relacjach z innymi ludźmi.

W Fundacji prowadzi psychoterapię dzieci, nastolatków, dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par. Oferuje konsultacje skierowane do rodziców, którzy podjęli decyzję o rozstaniu i mają wątpliwości związane z tym jak poinformować o tym dzieci. Zarówno terapia jak i konsultacje możliwe on-line.

Kontakt: a.andruszczak-zin@rozstanie.org.pl

Fot. Weronika Łucjan-Grabowska

post image
Jolanta Renduda
Członek Zarządu

Psycholożka ze specjalizacją kliniczną. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i stażach (m.in ponad rocznym stażu terapii rodzinnej w Grupie Synapsis). Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od wielu lat prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc (głównie w oparciu o model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i porozumieniu bez przemocy) oraz terapię osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych. Posiada również doświadczenie w pracy interwencyjnej i terapeutycznej w środowisku.

W Fundacji udziela konsultacji psychologicznych oraz prowadzi terapię indywidualną oraz terapię par. Jest odpowiedzialna za organizację oraz prowadzenie grup wsparcia. 

Kontakt: j.renduda@rozstanie.org.pl

Fot. Weronika Łucjan-Grabowska

post image
Paulina Roś
Sekretarz Zarządu

Czynny mediator od 2012 r. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno jako przedsiębiorca, jak i pomysłodawca oraz realizator licznych projektów społecznych, w tym dotyczących ADR (2013 – mediacje dla samorządów lokalnych, 2016 – mediacje rówieśnicze).

Z wykształcenia prawniczka i anglistka, z ukończonym rocznym kursem prawa amerykańskiego. Absolwentka programu Departamentu Stanu USA – IVLP z zakresu sytuacji prawnej dzieci i młodzieży w Stanach Zjednoczonych (01-02/2013). Współautorka książki „Dziecko w rozstaniu rodziców” (LexisNexis, 2013) oraz broszury prawnej „Kiedy rodzic porwał dziecko” (Fundacji ITAKA, 2012).

Głęboko wierzy, że świat nie jest czarno-biały i, jak mawia japońskie przysłowie, nawet kartka papieru ma dwie strony.

W Fundacji prowadzi postępowania mediacyjne na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

Kontakt: p.ros@rozstanie.org.pl

post image
Współpracownik

Paweł Ambroziak

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (PARPA), certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych (PARPA).
Od 20 lat towarzyszy w psychoterapii osobom uzależnionym i ich rodzinom. Prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży. Udziela pomocy osobom będącym w kryzysie, doświadczającym lęku czy obniżonego nastroju. Towarzyszy swoim Pacjentom podczas procesu wychodzenia z nałogu, procesu podwyższania poczucia własnej wartości i zmiany destrukcyjnych schematów. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Pracuje w nurcie behawioralno – poznawczym i integracyjnym. Zapewnia całkowitą dyskrecję i anonimowość.

W Fundacji prowadzi grupy wsparcia.

post image
Współpracowniczka

Monika Buchlińska – adwokat

Jest adwokatką z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w uznanych polskich kancelariach. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W Fundacji udziela pomocy prawnej. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi).

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty pomocowej zapraszamy do kontaktu: kontakt@rozstanie.org.pl. Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją lub przedstawicieli mediów prosimy o wiadomość mailową na adres: kontakt@rozstanie.org.pl.

Zachęcamy również do kontaktu bezpośredniego w wybranymi Członkami Zarządu lub Współpracownikami Fundacji.

Fundacja działa na terenie Warszawy. Oferuje również wsparcie mediacyjne na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

Dane Fundacji:

Od Nowa – Centrum Wsparcia w Sytuacji Rozstania

KRS: 0000707265

NIP: 9512451294

Konto: MBank  Nr. 22114020040000380277493877

 

Oferta

Pomoc psychologiczna
  • psychoterapia indywidualna dzieci, nastolatków i dorosłych,
  • psychoterapia par i rodzin,
  • konsultacje psychologiczne związane z zagadnieniami około-rozstaniowymi

Aby otrzymać pomoc psychologiczną skontaktuj się z: Aleksandrą Andruszczak-Zin a.andruszczak-zin@rozstanie.org.pl  lub Jolantą Rendudą j.renduda@rozstanie.org.pl.

Grupy wsparcia

Oferujemy grupy wsparcia dla osób przechodzących przez rozstanie lub rozwód.

Grupa wsparcia, to grupa osób które łączy wspólna trudność lub problem. Uczestnicy grupy dzielą się wzajemnym doświadczeniem w obszarze pokonywania trudności, wspierają emocjonalnie, wymieniają użytecznymi informacjami. Wspólnie szukają najlepszych rozwiązań.

Grupy wsparcia prowadzą: Jolanta Renduda j.renduda@rozstanie.org.pl oraz Paweł Ambroziak.

Mediacje

Mediacje to sposób na zawarcie polubownego porozumienia w kwestiach istotnych sporów lub konfliktów. To szczególnie istotna forma pomocy w sytuacji rozstania lub rozwodu. Podczas mediacji możesz ustalić warunki rozstania, podział opieki nad dziećmi, wysokość alimentów lub spisać plan wychowawczy.

Mediacje prowadzi Paulina Roś p.ros@rozstanie.org.pl.

Konsultacje prawne
  • Konsultacje prawne w temacie rozstania oraz rozwodu,
  • Wsparcie w sporządzaniu pism sądowych,
  • Prowadzenie spraw rozwodowych oraz procesów związanych z regulowaniem kwestii rodzinnych oraz majątkowych po rozstaniu.

Zapytania oraz prośby związane z kwestiami prawnymi proszę kierować na adres: kontakt@rozstanie.org.pl.

Aktualności

post image

Bardzo miło nam powitać Cię na stronie naszej Fundacji. „Od Nowa” formalnie istnieje od 6 grudnia 2017 roku. Jeżeli rozstanie jest częścią Twojego życia – dobrze trafiłeś! Specjaliści pracujący w Fundacji pomogą Ci dobrać odpowiednie dla Twojej sytuacji wsparcie. Tak, abyś mógł Od Nowa cieszyć się życiem i w pełni z niego korzystać. Zapraszamy do … Czytaj dalej Nasze Centrum rusza z działalnością

czytaj więcej
post image

26 lutego 2019 roku został przyjęty projekt reformy prawa rodzinnego. Planowane zmiany dotyczą kwestii alimentacyjnych, skutecznego egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami oraz ochroną najmłodszych przed przemocą. Pełen opis przyjętej reformy znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14705,rzad-przyjal-reforme-prawa-rodzinnego–zmiany.html

czytaj więcej

O rozstaniu

To w jaki sposób formalnie przebiegnie Wasze rozstanie zależy przede wszystkim od tego jaki rodzaj związku tworzyliście. Jeżeli Twoje rozstanie kończy związek partnerski (nie sformalizowany) nie musicie się rozwodzić. To duży plus. Unikacie formalności, sądowego stresu, kosztów. Spróbujcie ustalić między sobą, w jaki sposób podzielicie wspólne rzeczy. Fajnie, jeżeli uda Wam się na tym polu … Czytaj dalej Rozstanie, a rozwód

czytaj więcej

Wraz z rozstaniem rodziców pojawia się niełatwe zadanie wypracowania nowej formuły sprawowania współ-opieki nad dziećmi. Ustalenia takie wymagają indywidualnego podejścia do sytuacji każdej rodziny, z uwzględnieniem nie tylko wieku dzieci, odległości zamieszkania rodziców, miejsca realizowania obowiązku szkolnego lub usytuowania przedszkola czy zajęć pozalekcyjnych, ale również specyficznych czynników (np. system pracy rodzica, niepełnosprawność dziecka, potrzeby dziecka … Czytaj dalej Formy opieki nad dzieckiem po rozstaniu

czytaj więcej

Wspólna opieka nad dzieckiem po rozstaniu jest nie lada wyzwaniem dla rodziców i ich dzieci, a niejednokrotnie również innych członków rodziny (partnerów, ich dzieci, dziadków). Ustalenie mnóstwa spraw związanych z wychowywaniem i opieką wymaga od tej pory rozdzielenia od ingerowania w życie byłego partnera i równocześnie nadal elastyczności i zrozumienia dla sytuacji drugiej strony, która … Czytaj dalej Dzieci i rodzice po rozstaniu

czytaj więcej

ROZSTANIE I … CO DALEJ? W tym jednym krótkim słowie zawiera się ogromna ZMIANA, której doświadczają osoby przechodzące przez rozstanie. Rozstanie to istny tajfun w sferze naszych emocji. Doświadczamy jednocześnie, naprzemiennie i niespodziewanie napływu tak silnych emocji, że zazwyczaj niezbędne jest skorzystanie z wsparcia specjalisty – terapeuty, psychologa, psychiatry. Gdy mamy dzieci – rozstanie dotyczy … Czytaj dalej Rozstanie… i co dalej

czytaj więcej